Leveransevilkår


Leveransevilkår Kemetyl Norge AS


Alminnelige leveransevilkår

Kemetyl Norge Konsument AS

og

Kemetyl Norge Industri AS

 

1.                   Anvendelse av leveransevilkår

Disse alminnelige leveransevilkår skal få anvendelse med mindre partene skriftlig avtaler noe annet. Utelatelser og andre opplysninger som ikke skriftlig bekreftes i forbindelse med inngåelsen av avtalen, skal ikke tilsidesette disse avtalte leveransevilkår eller på noen måte ha betydning ved vurderingen av avtalens innhold.  

2.                   Kvantitet, vekt

Avtalt vekt, volum eller angitt antall kan av hensyn til leveransen kan fravikes.

3.                   Produktinformasjon

Opplysninger i produktinformasjon og prislister er omtrentlige og bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.

4.                   Leveranse

Leveranseklausuler tolkes i samsvar med de INCOTERMS som gjaldt ved avtalens inngåelse. Om ingen leveranseklausul særskilt har blitt avtalt anses leveransen gjennomført Ex Works.  

5.                   Forsinkelse

Om leveransen forsinkes på grunn av omstendigheter angitt i punkt 12 eller av forhold som kjøper selv svarer for, skal leveringsfristen utsettes med den tid som, alle omstendigheter tatt i betraktning, anses rimelig. Med unntak av tilfellet i femte avsnitt, får denne bestemmelsen anvendelse uavhengig av om årsaken til forsinkelsen inntreffer før eller etter utgangen av den avtalte leveringstiden.

Om selger ikke leverer varene innen avtalt leveringstid eller innen en avtalt forlenget leveringstid etter første avsnitt, har kjøper rett til å heve avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning for kjøper og selger innså eller måtte ha innsett dette.


Har kjøper gitt selger en forlenget leveringsfrist og denne tilleggsfristen ikke er urimelig kort, har kjøper rett til å heve avtalen dersom selger ikke leverer innen tilleggsfristen.


Dersom avtalen omfatter suksessive leveranser anses hver leveranse som en selvstendig leveranse.


Hever kjøper avtalen etter andre eller tredje avsnitt har han rett til erstatning av selger for de merutgifter han pådras og som han ikke kunne forhindret ved å skaffe tilsvarende varer et annet sted. Utover dette har kjøper ikke rett til erstatning som følge av forsinkelse fra selgers side.


Dersom kjøper ikke hever avtalen, har han, med mindre noe annet er avtalt, ikke krav på erstatning som følge av forsinkelse fra selgers side.


6.                   Prisjustering


Har det blitt avtalt en bestemt pris, og for varene i henhold til avtalen blitt ilagt en eksport- eller importavgift, toll, skatt ved eksport, import og leveranse eller annen lignende avgift, eller det skjer en endring av dette, skal, dersom informasjon om avgiften eller endring av denne ikke er regulert i avtalen, prisen endres på tilsvarende vis.


Skulle selger i egenskap av å oppbevare varene eller lignende påføres skatt/avgift etter alkohollovgivning e.l.,uten at slik skatt uttrykkelig utgjør en del av kjøpers avtalte pris, skal prisen forhøyes tilsvarende, med mindre selger uaktsomt har forårsaket at unntak fra skatteplikten ikke foreligger. For suksessive leveranser gjelder også, dersom de totale råvare – og materialprisene under inneværende år endres, kan prisen etter anmodning fra en part med en måneds varsel endres forholdsmessig tilsvarende kostnadsøkningen.


7.                   Betaling


Dersom ikke annet er bestemt skal selger ha mottatt betaling senest 30 dager etter fakturadato.


Om ikke annet avtales har selger rett til forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976. Purregebyr belastes ved purring.


Ved ordrer på under 5000 NOK netto tilkommer en faktura- og håndteringsavgift på 260 NOK. Ved ordrer på over 5000 NOK netto tilkommer en faktureringsavgift på 85 NOK.


Dersom kjøper unnlater å ta imot varene på fastsatt dag, skal betaling likevel foretas som om levering har skjedd etter avtalen.


Har kjøper ikke betalt innen 3 måneder etter forfallsdatoen, har selger rett til å heve avtalen gjennom skriftlig meddelelse til kjøper. Selger har da, i tillegg til forsinkelsesrente og purregebyr, rett til erstatning for det tap han har lidt som følge av forsinkelsen. Erstatningen skal imidlertid ikke overstige fakturaens verdi.


8.                   Insolvens


Er det rimelig grunn til å tro at kjøper ikke kommer til å oppfylle sin betalingsforpliktelse har selger rett til å kreve at akseptabel sikkerhet stilles. Skjer dette ikke uten unødvendig opphold, kan selger ved skriftlig meddelelse heve avtalen så vidt gjelder varer som ikke er levert.


9.                   Eiendomsrettsforbehold


Selger har eiendomsretten til varene til de er fullt betalt, i den utstrekning slikt forbehold om eiendomsrett/salgspant er i samsvar med gjeldende rett, og kjøper skal tilse at varene kan identifiseres.


10.                 Ansvar for feil


Selger forplikter seg til i tre måneder regnet fra den dag varene ble levert, eller den kortere lagringstid som kan ha blitt avtalt og typisk gjelder for varene, å bytte ut varer som ved leveringstidspunktet inneholdt feil/mangler.


Reklamasjon
om feil/mangler ved varene skal gjøres skriftlig til reklamasjon@kemetyl.com og uten unødvendig opphold regnet fra den dag kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget feilen/mangelen. Ved spørsmål om feil kjøper uten vanskelighet burde ha oppdaget ved overtakelsestidspunktet må han umiddelbart underrette selger om feilen/mangelen. Unnlater kjøper å underrette selger om forhold nevnt i dette avsnitt mister han bytteretten nevnt i første avsnitt.

Om selger ikke bytter varer med mangel/feil innen rimelig tid etter at kjøper har reklamert etter andre avsnitt, har kjøper ved skriftlig meddelelse til selger rett til å heve den delen av avtalen som gjelder de mangelfulle varene. 


Utover det som står i første og tredje avsnitt har selger ikke ansvar for feil eller for manglende utbytting av varer med mangler/feil. Selger er således ikke forpliktet til å betale erstatning til kjøper for produksjonsbortfall, uteblitt fortjeneste eller annen indirekte tap. Denne begrensningen av selgers ansvar gjelder imidlertid ikke dersom selger har utvist grov uaktsomhet.


11.                 Ansvar for skade forårsaket av varene


Kjøper skal holde selger skadesløs i den grad selger blir holdt ansvarlig overfor tredjemann for skade eller tap som selger ikke er ansvarlig for overfor kjøper etter andre og tredje avsnitt i dette punktet.


Selger er ikke ansvarlig for skade som varene forårsaker
a) på fast eiendom eller løsøre dersom skaden inntreffer når varene er i kjøpers besittelse, eller
b) på produkter fremstilt av kjøper eller på produkter hvor kjøpers produkter inngår, eller skade på fast eiendom eller løsøre som slike produkter forårsaker på grunn av varene.

Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for produksjonsbortfall, tapt gevinst eller annet økonomisk konsekvenstap.


Nevnte begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har utvist grov uaktsomhet.


Fremsetter tredjemann erstatningskrav for skade eller tap mot enten selger eller kjøper, for et krav som er dekket av punkt 11, skal den andre part snarest underrettes om dette.


12.                 Befrielsesgrunner (Force majeure)


Dersom oppfyllelse av avtalen hindres eller vanskeliggjøres av omstendigheter - som for eksempel krig, inngrep fra myndighetene, uroligheter, innskrenkninger i energitilførsel, forstyrrelser i arbeidsmarkedet, forbud, restriksjoner, manglende tillatelser, ulykkeshendelser, uheldige transport- eller værforhold eller manglende leveranser fra underleverandør – som parten ikke med rimelighet kunne forutse på tidspunktet for avtaleinngåelsen og som han heller ikke med rimelighet kunne forhindret eller overvunnet, er han fri fra sin forpliktelse i henhold til avtalen til å levere eller ta imot varen. Den part som ønsker å påberope en befrielsesgrunn må uten unødvendig opphold skriftlig underrette den andre parten om dette, samt underrette når befrielsesgrunnen opphører.


Om en befrielsesgrunn hindrer kjøper skal han betale erstatning til selger for de merutgifter selger har i forbindelse med å sikre varene.


Dersom avtalens oppfyllelse forsinkes med mer enn seks måneder på grunn av en befrielsesgrunn som nevnt i første avsnitt, har hver part, uten hensyn til hva som ellers er bestemt i denne avtalen, rett til å heve avtalen gjennom en skriftlig meddelelse til den andre parten.


13.                 Tvistespørsmål


Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom partene vedrørende en bestilling eller et salg avgjøres av de alminnelige domstoler med Oslo som verneting.